لودینگ

سنگ چینی لایبید

در این بخش انواع سنگ های چینی لایبید تولید شده در صنایع سنگ کسری قرار گرفته است.

سنگ چینی لایبید -ka13
سنگ چینی لایبید-ka12
سنگ اسلب چینی لایبید -ka11

راه های ارتباطی با ما